Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti, za kterých společnost Novax Naturpharma s.r.o., Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, IČ: 04366654 (dále jen prodávající či NOVAX) prodává zboží svým zákazníkům (dále jen kupující) prostřednictvím internetových stránek umístěných na adrese www.novaxnaturpharma.cz nebo za využití prostředků přímého marketingu.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující potvrzením objednávky (elektronicky, formou SMS, písemně, telefonicky...) uzavírá kupní smlouvu. Objednávku může uzavřít pouze osoba starší 18 let.

Prodávající má právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s kupujícím.

Pokud je objednávka právnické osoby učiněna někým, kdo k tomu není oprávněn, platí, že se jedná o jeho osobní závazek.

Vrácení zboží, reklamace

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky, zejména pak počet kusů zboží, zda není zřejmé mechanické poškození apod. V případě, že zásilka není v pořádku, je kupující povinen sepsat o tom s přepravcem záznam a oznámit to prodávajícímu. Po převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na objednaném produktu. Tyto pak musí být bez zbytečného odkladu oznámeny Prodávajícímu písemně nebo telefonicky. Reklamace jsou vyřizovány co nejdříve, nejdéle však do 30 dnů od jejich oznámení.

Záruční doba odpovídá době expirace uvedené na obalu.

Ochrana osobních údajů

https://www.novaxshop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Ukončení smlouvy

Kupující – spotřebitel - má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první zásilky, a to telefonicky nebo písemně. V případě písemného odstoupení od smlouvy stačí, když kupující v této lhůtě odstoupení od smlouvy prodávajícímu odešle elektronicky (na e-mail: info@novaxnaturpharma.cz) nebo poštou na adresu: NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2 dopis s označením "Odstoupení od smlouvy" (formulář ke stažení ZDE, který bude obsahovat jméno a příjmení zákazníka a dále adresu, na kterou byla zásilka doručována, případně další identifikační údaje (číslo zákazníka, telefon, e-mail), které pomohou k rychlé identifikaci zákazníka. Při odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí prodávajícímu zboží vrátit do 14 dnů. Zboží je třeba vrátit úplné a nepoškozené, v nerozdělaném obalu. Kupující opatří zásilku úplnými adresnými údaji, popřípadě číslem účtu, kam mají být finanční prostředky vráceny. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající kupujícímu vrátí finanční prostředky, které od něj přijal bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinosti a kupující se povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kterákoliv ze smluvních stran může vypovědět kupní smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 10 dnů, které se začínají počítat po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Další ujednání smluvních stran

K mimisoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.